Inpormasyon ng Pagiging Mamamyan ng Estados Unidos

United States Citizenship Resources - Filipino
citizenship graphic

Free Citizenship Workshop

Saturday, April 22, 2017
9:30 am - 12:30 pm
Microsoft
1355 Market St., 3rd Fl
San Francisco

Citizenship Workshop (PDF) English / Spanish / Chinese / Filipino Russian / Vietnamese / Arabic

Panimula tungo sa Pagiging Mamamayan

Maligayang pagdating sa pahina ng inpormasyon tungkol sa Pagiging Mamamayan at Imigrasyon sa ating silid-aklatan. Maaaring makuha ang mga sumusunod na inpormasyon sa iba’t-ibang wika. Inaanyayahan namin kayong basahin ang mga ito dito sa internet o magtanong at humingi ng tulong mula sa aming mga tauhan sa silid-aklatan.

Nagbibigay kami ng inpormasyon tungkol sa proseso ng naturalisasyon at tungkol sa mga tanong sa ‘citizenship exam’ o sa eksameng tungkol sa pagiging mamamayan. Pwede ring makuha dito ang mga dokumentong kailangan para sa imigrasyon, ang paraan para makagawa ng appointment sa U.S. Citizenship and Immigration Services USCIS at ang mga inpormasyon tungkol sa mga maaaring mapagkunan ng tulong sa komunidad ukol sa pagiging mamamayan ng Estados Unidos. Ipapakilala rin namin sa inyo ang inpormasyon tungkol sa Ingles bilang Pangalawang Wika o “English as a Second Language (ESL)”, mga ahensiya sa komunidad na makakatulong sa inyong pag-aaral ng Ingles at sa mga ahensiyang lokal na nagbibigay ng tulong na pambatas. Nagbibigay din dito ng mga inpormasyon tungkol sa mga benepisyo ng pagiging mamamayan ng Estados Unidos, mga kinakailangan sa naturalisasyon, ang proseso ng naturalisasyon at mga inpormasyon kung kailan dapat humingi ng tulong na pambatas sa prosesong ito.

Sinasagot namin ang mga karaniwang itinatanong tungkol sa proseso at nagbibigay kami ng mga materyales na pwedeng aralin para sa eksameng pang-‘civics’ na parte ng proseso ng naturalisasyon.

May mga DVDs at materalyes na nakasulat sa koleksyon ng silid-aklatan na tungkol sa imigrasyon at maaari ninyo itong makuha mula sa inyong lokal na silid-aklatan. Kailangan lang ninyo ng libreng kard mula sa silid-aklatan.

Bilang pangkalahatang gabay lamang ang mga inpormasyon ibinibigay dito, hindi ito ibinibigay bilang payong pambatas.

Maghanda para sa interbyu o panayam na pang-naturalisasyon ng USCIS—nadito ang mga makatutulong na inpormasyon, kasama ng gabay tungo sa naturalisasyon, mga detalyadong materyales upang magsanay sa bagong eksamen tungkol sa pagiging mamamayan (sinimulan noong ika-8 ng Oktubre) at listahan ng mga organisasyong lokal na makatutulong sa inyo sa proseso ng naturalisasyon. Panoorin ang maiksing 'video' o palabas na ito para matutunan ang tungkol sa mga makukuhang inpormasyon.

Mga makatutulong na inpormasyon

Take our survey