Inpormasyon ng Pagiging Mamamyan ng Estados Unidos

United States Citizenship Resources - Filipino

Maghanda para sa interbyu o panayam na pang-naturalisasyon ng USCIS—nadito ang mga makatutulong na inpormasyon, kasama ng gabay tungo sa naturalisasyon, mga detalyadong materyales upang magsanay sa bagong eksamen tungkol sa pagiging mamamayan (sinimulan noong ika-8 ng Oktubre) at listahan ng mga organisasyong lokal na makatutulong sa inyo sa proseso ng naturalisasyon. Panoorin ang maiksing 'video' o palabas na ito para matutunan ang tungkol sa mga makukuhang inpormasyon.

Mga makatutulong na inpormasyon

Take our survey