Pagsasara ng Library (Aklatan):  Malimit na mga Katanungan 

Bakit naaapektuhan ng kalidad ng hangin ang mga operasyon sa SFPL To Go? Bakit nagsasara ang SFPL To Go sa panahong may makapal na sunog?

Sa mga wildfire (malalaking sunog sa kagubatan) sa mga nakapaligid na lugar, ang Air Quality Index (AQI, Indise ng Kalidad ng Hangin) sa San Francisco ay maaaring magbago sa pagitan ng Dilaw/Katamtaman hanggang sa Pula/Hindi Mabuti sa Kalusugan, at posibleng maging Lila/Lubhang Hindi Mabuti sa Kalusugan. Dahil ang SFPL To Go ay operasyong ginagawa sa labas, kapag ang AQI ay umabot ng 150/Pula, dapat pansamantalang suspendihin ng Aklatan ang serbisyong SFPL To Go upang malimitahan ang pagkahantad sa masamang kalidad ng hangin para sa mga pumupunta sa aklatan at staff.

Inirerekomenda naming tingnan mo ang aming website at/o ang AQI upang maberipika kung kami ay bukas bago ka pumunta upang kunin ang iyong mga kagamitan. Maaari ka ring tumawag sa (415) 749-4900 para sa update sa katayuan ng kalidad ng hangin.

Maaari ba akong mag-apply ng bagong Library Card (Tarheta para sa Aklatan) account (kuwenta) online? 

Habang ang Library ay sarado, ang mga residente ng San Francisco ay maaaring mag-apply ng Pansamantalang Digital Access Card sa pamamagitan ng online application form. Kayo po ay kokontakin sa pamamagitan ng email sa loob ng 48 oras para sa katayuan ng inyong application. 

Ipinaaalam po namin sa inyo na ang lahat ng Pansamantalang Digital Access Card ay magtatapos sa ika-31 ng Hulyo, 2020. Bumisita po lamang kayo sa kahit saang SFPL lokasyon sa aming pagbubukas para muling magkaroon ng bisa ang inyong Library card at magkaroon kayo ng kumpletong pribilehiyo sa paghiram. 

Anu-anong mga yaman ng Library ang maaari naming i-access habang lahat ng mga lokasyon ay sarado? 

Ang malaki at malawak na digital offerings, kasama dito ang eBooks, eAudiobooks, streaming ng mga pelikula, research databases at digital magazines at pahayagan ay inyong makukuha 24/7 habang ang lahat ng aming lokasyon ay sarado. Isa pa, kami ay nagdudulot ng maraming oportunidad para sa eLearning – para sa pag-buo ng mahalagang kasanayan sa trabaho o ayusin ang inyong resume, kumuha ng tulong sa pag-aaral at pag-gawa ng takdang aralin, mula sa inyong mga tahanan. Kami ang bahala sa inyo. 

Maaari ba kaming humiram ng mas maraming eMaterials habang ang Library ay sarado? 

Tinaas namin ang limitasyon sa paghiram at reserbasyon ng aming mga tanyag na eMaterials upang mapalaki ng labis ang inyong karanasan sa pagbabasa, pakikinig at panonood sa inyong mga tahanan. Bukod pa rito, itinaas namin ang limitasyon sa lahat ng mga serbisyong ito. 

Maaari na po kayong humiram ng 25 na mga aklat at magpa-reserba ng 25 na mga titulo sa OverDrive and Axis360. Kami ay bumibili ng mga pinaka-mainit na mga titulo at meron kaming libu-libong mga aklat at audiobooks na puwede ninyong pagpilian. 

Itinaas din namin ang limitasyon sa paghiram hanggang 25 items sa Hoopla. Inihahandog ng Hoopla ang pinakabagong musika, kasalukuyang mga aklat at mga videos sa lahat ng mga paksa katulad ng kalakasan ng katawan at tahanan. 

Sa Kanopy, itinaas namin ang limitasyon hanggang sa 15 pelikula kada buwan. Kanopy Kids, na nagtataglay ng iba’t ibang pang-edukasyon at nakaka-aliw na mga pelikula at videos ay wala ng limitasyon ngayon para sa mga patron ng Library. 

Paano kung ang mga hiniram ko ay nakatakdang isoli habang sarado ang Library? Magdaragdag ba ako ng late fees? 

Lahat ng mga materyales na dapat isoli mula ika-1 ng Pebrero 2020 hanggang ika-30 ng Abril 2020, ngayon ay dapat isoli sa ika-1 ng Agosto 2020. 

Noon pang Setyembre 2019, ang SFPL ay fine free. Walang madaragdag na late fees sa inyong kuwenta. 

Apektado ba ng pagsasara ng Library ang takdang petsa ng mga eBooks? 

Hindi. 

Puwede ko bang isoli ang mga materyales ko sa panlabas na backdrops? 

Ang mga panlabas na backdrops ay hindi magagamit habang sarado ang Library. Ang panahon ng inyong paghiram ay pinalawak hanggang ika-1 ng Hunyo 2020. 

Paano ko maisosoli ang aking mga hiniram na LINK+ and Interlibrary Loan (ILL) habang sarado ang Library? 

Pakiusap na huwag po ninyong isoli ang mga LINK+ o ILL items hanggang sa pagbubukas muli ng Library para sa serbisyo pampubliko. 

Ang mga materyales ng LINK+ ay puwedeng baguhin hanggang tatlong beses sa panahong ito. Puwede ninyo itong gawin online sa inyong kuwenta. 

Hindi namin kayo sisingilin ng kahit anong LINK+ o ILL fees sa panahong ito. 

Paano kung ilan sa mga nireserba ko ay puwede ng kunin? 

Hahabaan namin ang panahon na ang lahat ng mga items na naka-hold upang magkaroon kayo ng maraming oras para makuha ang mga ito pagkatapos naming magbukas muli. Puwedeng huwag bigyang pansin ang Pick-Up By Date na nakatala sa inyong holds abiso. 

Lilipas na ang aking Library Card. Paano ko ito mababago? 

Ang lahat ng mga Library Cards na lilipas mula ika-1 ng Enero 2019 hanggang ika-1 ng Hunyo 2020, ngayon ay lilipas sa ika-1 ng Setyembre 2020. 

Lumipas na ang aking Library Card sa unang bahagi ng taong ito. Puwede ko pa bang magamit ang Library? 

Tingnan sa itaas. 

Narinig ko na mayroong mga emergency centers sa pangangalaga ng mga bata. Paano ko mahahanap ang higit pa? 

Kung nais ninyong makatanggap ng pinaka-huling impormasyon tungkol sa emergency centers sa pangangalaga ng mga bata sa San Francisco, bisitahin ang dcyf.org.care. 

Mayroon akong tanong sa aking kuwenta. Meron bang makakatulong sa akin? 

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong kuwenta o kung paano kayo makaka-access sa digital resources, mag-email po kayo sa info.sfpl.org. Sasagutin po namin ang inyong katanungan sa lalong madaling panahon.