Exhibitions Policy

Exhibitions Policy adopted by the San Francisco Library Commission March 5, 1996. 

The San Francisco Public Library prepares and sponsors exhibitions to feature its service goals, collections, activities and programs. Exhibitions have two basic, interrelated goals: to provide increased access to the collections through the display of Library holdings, and to provide an avenue for public education through the presentation of thematic exhibitions. The Library's strength as a repository of materials on every subject enables the development of exhibitions which present viewers with the resources to understand the connection among disciplines and become lifelong learners.

Exhibitions support the City Librarian's service goals by reinforcing the role of the Library as a preeminent educational resource. Resources for exhibitions may be drawn from cooperating organizations and individuals. Through the development of a variety of publications, interpretive materials, events and coordinated branch programs, the Library reaches out to diverse audiences within the city as well as providing materials for future research.

The City Librarian is authorized to issue rules and guidelines that are consistent with this policy and which further its implementation.

Patakaran para sa mga Eksibisyon

Exhibitions Policy (Patakaran para sa mga Eksibisyon) na pinagtibay ng San Francisco Library Commission (Komisyon ng Aklatan ng San Francisco) noong Marso 5, 1996.

Inihahanda at iniisponsor ng San Francisco Public Library ang mga eksibisyon upang itampok ang mga mithiin nito sa serbisyo, koleksyon, aktibidad at programa. Ang mga eksibisyon ay may dalawang pangunahin at magkaugnay na mithiin: magkaloob ng dinagdagang access sa mga koleksyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-aari ng Library, at upang magkaloob ng daan para sa pampublikong edukasyon sa pamamagitan ng presentasyon ng mga may temang eksibisyon. Ang lakas ng Library bilang repositoryo ng mga materyales sa bawat paksa ay nagpapahintulot sa pagpapaunlad ng mga eksibisyon na magpapakita sa mga tumitingin ng mga mapagkukunan upang maunawaan ang kaugnayan sa mga larangan at maging panghabambuhay na mag-aaral.

Sinusuportahan ng mga eksibisyon ang mga mithiin sa serbisyo ng City Librarian (Bibliotekaryo ng Lungsod) sa pamamagitan ng pagpapalakas ng papel na ginagampanan ng Library bilang pinakapangunahing mapagkukunan sa pag-aaral. Ang mga mapagkukunan para sa eksibisyon ay maaaring makuha sa pakikipagtulungan sa mga organisasyon at indibidwal. Sa pamamagitan ng pagbuo ng iba't ibang publikasyon, materyales sa pagsasalin, kaganapan at pinag-ugnay-ugnay na programa ng sangay, nakikipag-ugnay ang Library sa iba't ibang tagatangkilik sa loob ng lungsod at nagbibigay ng mga materyales para sa pananaliksik sa hinaharap.

Ang City Librarian ay awtorisadong maglabas ng mga patakaran at patnubay na naaayon sa patakarang ito at na nagdadagdag sa pagpapatupad nito.